วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

การออกเสียงคำ ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

               การออกเสียงคำ ที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต
        1. ภาษาบาลี สันสกฤตจะออกเสียงสระตามรูปที่กำ กับ ถ้าไม่มีสระให้เห็นจะออกเสียงสระอะ แต่พอไทยนำ มาใช้
จะออกเสียงตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายเป็นตัวสะกด เช่น
วิวิธ เดิมออกว่า วิ - วิ - ทะ ไทยนำ มาใช้ออกเสียง วิ - วิด
วินย เดิมออกว่า วิ - นะ - ยะ ไทยนำ มาใช้ออกเสียง วิ - ไน
อุทก เดิมออกว่า อุ - ทะ - กะ ไทยนำ มาใช้ออกเสียง อุ - ทก
* คำ บาลีสันสกฤตที่พยัญชนะต้น มี ร. เรือ ตามมาไทยจะออกเสียงเหมือนมีสระออผสมอยู่ด้วย เช่น
กรกฎ ไทยออกเสียง กอ - ระ - กด
อรชุน ไทยออกเสียง ออ - ระ - ชุน
มรกต ไทยออกเสียง มอ - ระ - กด
มรณา ไทยออกเสียง มอ - ระ - นา
ปรปักษ์ ไทยออกเสียง ปอ - ระ - ปัก


แต่ถ้าเป็น บ. แล้วไม่มี ร. ตามมา ไทยก็ยังคงออกเสียงเป็น ออ เช่น
บวร ไทยออกเสียง บอ - วอน
บพิธ ไทยออกเสียง บอ - พิด
บดี ไทยออกเสียง บอ - ดี
       2. จะออกเสียง อะ ตามหลังตัวสะกดหรือไม่
* ตัวสะกดเป็นพยัญชนะวรรค และตัวตามเป็นพยัญชนะวรรคหรือ ส ศ ษ ด้วย
มักจะไม่ออกเสียง อะ เช่น
มุกดา ออกเสียง มุก - ดา ไม่ออกเสียง มุก - กะ - ดา
สัปดาห์ ออกเสียง สับ - ดา ไม่ออกเสียง สับ - ปะ - ดา (ปัจจุบันอนุโลม)
ทักษะ ออกเสียง ทัก - สะ ไม่ออกเสียง ทัก - กะ - สะ
อัปสร ออกเสียง อับ - สอน ไม่ออกเสียง อับ - ปะ - สอน
* มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะวรรคตัวตามเป็น ย ร ล ว มักออกเสียง อะ ไม่เต็มเสียง
นิตยา ออกเสียง นิด - ตะ - ยา
วัชระ ออกเสียง วัด - ชะ - ระ
จัตวา ออกเสียง จัด - ตะ - วา
* ถ้าตัวสะกดเป็น ย ร ล ว ศ ษ ส ตัวตามเป็นอะไรก็ได้ให้ออกเสียง อะ ไม่เต็มเสียง
ไอยรา ออกเสียง ไอ - ยะ - รา
บุษบา ออกเสียง บุด - สะ - บา
พิสดาร ออกเสียง พิด - สะ - ดาน
แพศยา ออกเสียง แพด - สะ - หยา
ศุลกากร ออกเสียง สุน - ละ - กา - กอน
ยกเว้น
ขนิษฐา ออกเสียง ขะ - นิด - ถา
สันนิษฐาน ออกเสียง สัน - นิด - ถาน
อธิษฐาน ออกเสียง อะ - ทิด - ถาน
เศรษฐี ออกเสียง เสด - ถี
อาสาฬหบูชา ออกเสียง อา - สาน - หะ - บู - ชา
แต่คนส่วนใหญ่นิยมอ่านว่า อา - สาน - ละ - หะ - บู - ชา
     3. ออกเสียง อิ อุ ที่อยู่ท้ายพยางค์หรือไม่
คำ ที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตพยางค์หลังจะมี อิ อุ กำ กับ โดยใช้พยัญชนะตัวหลังเป็นตัวสะกดแล้ว จะไม่
ออกเสียงสระ เช่น
เกตุ ออกเสียง เกด ชาติ ออกเสียง ชาด
ญาติ ออกเสียง ยาด มาตุ ออกเสียง มาด
เมรุ ออกเสียง เมน เหตุ ออกเสียง เหด
แต่ วุฒิ อ่านว่า วุด - ทิ เพราะศัพท์เดิมเป็น วุฑฒิ แต่ถ้าอ่านว่า วุด ถือว่าอ่านตามความนิยม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น